اتصالات آبیاری

  •  تیپ و اتصالات
  •  رایزر
  •  شیر و اتصالات پلی اتیلن