سیستم بوم متحرک گلخانه
بدون شک تنها را خروج از بن بست و رسیدن به سود استفاده از  تکنولوژی در  کشاورزی  و مخصوصاً گلخانه ها می باشد . بو های متحرک در گلخانه های نشا و گل های گلدانی  می توانند بسیار کارا و مفید باشند . استفاده از بومهای متحرک با هزینه ای نزدیک به 150،000،000ريال  به پایین آمدن هزینه کارگری ، تلفات ناشی از اشتباهات کارگری و نیز راحتی کار منجر می گردد.