دریپر نتافیم Netafim
وارداتی ساخت کشور ترکیه
دبی 1.5 الی 2.8 لیتر در ساعت
دریپر پارس
ساخت ایران – دبی 1.5 الی 2.8 لیتر در ساعت
دریپر نیزه ای
اتصال به لوله ماکارونی جهت فیکس شدن در بستر کشت ، ریزش قطره در پای گیاه به دلیل جلوگیری از ضریه زدن قطره به ریشه های سطح بستر و چاله شدن بستر استفاده می شود.