لوله های مورد استفاده در گلخانه
لوله 16
لوله های 16 میلیمتر جهت لوله های لترال و انشعاب آخر مورد استفاده قرار می گیرند . لوله های 16 پلی اتیلن تا 10 بار فشار ساخته می شوند. نرمی وشکننده نبودن از مزایا لوله های 16 می باشند.
لوله پلی اتیلن اصلی
بنا به دبی مورد نیاز لوله های اصلی مورد استفاده می شوند . لوله ها ی پلی اتیلن استاندار  80  از جمله لوله های  مورد تایید جهاد کشاورزی می باشد. لو له های پلی اتیلن از سایز 1 الی 6 اینچ موجود می باشد.
لوله های ماکارونی
لوله های ماکارونی  در گلخانه جهت انتقال نهایی آب در شبکه های مویرگی مورد استفاده می باشد .