عرضه انواع پمپ ایرانی و خارجی
Lovara   2   اینچ  با فشار کارکرد 10 بار  و 6 بار – 3 اینچ با فشار کارکرد 6بار و 10 بار

Pentax   2   اینچ  با فشار کارکرد 10 بار  و 6 بار – 3 اینچ با فشار کارکرد 6بار و 10 بار

Pompiran 2  اینچ  با فشار کارکرد 10 بار  و 6 بار – 3 اینچ با فشار  کارکرد 6بار و 10 بار